Năm 1916, Terrell tường trình kết quả trích xơ hóa búi trĩ với 128 bệnh nhân trĩ trong vòng 3 năm và mô tả rõ phương pháp chích. Đây là người có công đưa phương pháp chích