Người xưa có câu “thập nhân cửu trĩ” nghĩa là cứ 10 người thì có đến 9 người mắc bệnh trĩ. Ngày nay tỉ lệ người mắc bệnh trĩ chiếm từ 50- 60% tổng dân số. Vậy,